Stavebniny RENO Rumburk e-shop

Obchodní podmínky internetového obchodu www.stavebniny-reno.cz

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud nejsou výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími a zák. č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.


Prodávající:

Petr Reiser:  www.stavebniny-reno.cz
Severní 657/12, 40801 Rumburk

IČ: 86727923
DIČ: CZ7403222387

Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 561567103/0800


Kupující:

Kupující - objednavatel - fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemně, telefonicky či osobně.

Práva a povinnosti prodávajícího:

1.)Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším                    možném termínu, obecně do 15 pracovních dnů od úhrady ceny objednávky kupujícím na účet prodávajícího (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a dopravních možností dodavatele nebo dopravce).

2.) Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak)

3.) Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Práva a povinnosti kupujícího:

1.) Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno. V případě, že zboží nebude přebírat osobně, je povinen uvést kontaktní osobu.

2.) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží. S konečnou cenou je kupující vyrozuměn již při vyplnění objednávky (vyjma dodatečného upřesnění ceny za dopravu).

3.) Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené.

4.) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

Objednání zboží:

1.) Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, telefon, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího jako kontaktní osobu pro dopravce. V tom případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky.

2.) Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výší ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku internetového obchodu www.stavebniny-reno.cz, včetně  případných expedičních a dopravních nákladů, a že s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

3.) Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny s DPH.

4.) Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.

Dodací podmínky:

1.) Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.

2.) Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s prodávajícím.

3.) Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Zboží může převzít pouze oprávněná osoba, která je povinna se dostatečně identifikovat (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.

4.) Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce. V tomto případě je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího).

5.) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

6.) Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

Platební podmínky:

  • Úhradu předem je možné provést převodem nebo vkladem na účet prodávajícího na základě e-mailem zaslané Zálohové faktury, variabilním symbol je číslo Zálohové faktury. Částka musí být připsána na účet prodávajícího nejméně 5 pracovních dnů předcházejících dni plnění.
  • Hotově předem v našich stavebninách RENO.
  • Dobírkou: platí pro kategorie sádrokartonového příslušenství a  i současně u ostatních kategorií, kde je objednané  množství menší než je stanoveno u dopravy zdarma.

Záruky a garance:

1.) Prodávající poskytuje záruku na zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2.) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.

3.) Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.

4.) Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

5.) Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění Občanský zákoník. (Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců, pokud není dána výrobcem jinak. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název firmy prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně a určit podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího).

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

1.) Kupující má v souladu s odstavcem 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 ze dne 14. září 2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud k takové situaci dojde, je kupující oprávněn vrátit pouze nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.

2.) Před samotným vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky, dohodnout termín vrácení a adresu, na kterou vrácené zboží dopravit, současně zaslat písemně prodávajícímu čísla objednávky a faktury a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku.

3.) Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.

4.) Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude vrácena.

5.) Pokud kupující od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí částku, která se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s expedicí a dodáním zboží.

6.) Možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na dodávku zboží, jehož cena není závislá na cenových výchylkách nezávislých na vůli prodávajícího, na zboží, které nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího a na zboží, při jehož převzetí nebylo možné dostatečně je prohlédnout.

7.) V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.

8.) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: - zboží se již nevyrábí nebo nedodává - u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele - zboží je momentálně doprodáno V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).

Reklamace:

1.) Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo objednávky, dodacího listu a faktury) a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.

2.) Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou, případně dodacím listem (kopiemi).

3.) O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, poštou), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.

4.) Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

5.) Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů (za dopravu, opravu apod.) .

Palety:

Objednané zboží je kupujícímu dodáváno buď volně ložené nebo na dřevěných paletách, které jsou kupujícímu vyúčtovány se zbožím v daňovém dokladu za cenu účtovanou výrobcem nebo smluvním dodavatelem. Po úhradě daňového dokladu se tak stávají majetkem kupujícího. Kupující však může palety nepoškozené vrátit do 3 měsíců od uskutečnění dodávky a to na místo a v termínu, které si dohodl s prodávajícím. Kupující je současně povinen předložit doklad (faktura nebo dodací list) o nákupu palet. Poté bude kupujícímu dobropisem vrácena částka za nakoupené palety ponížená o manipulační poplatek. Úhrada dobropisu bude uskutečněna převodem na účet kupujícího nejpozději do 30 dnů. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpětné vykoupení poškozených nebo neúplných palet.

Ochrana osobních údajů:

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.)

Závěrečná ustanovení:

1.) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícímu.

2.) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3.) V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.


akční zboží, výprodej
Kategorie
Dodavatelé

Nabízíme zboží od výrobců:

Weber
Den Braven
DCD Ideal
Wieneberger
PORFIX
CS beton
Rockwool
VEDAG


vata
Vyhledávání zboží:  
Košík:

0.00 Kč

Přejít k pokladněVysypat
Přihlášení uživatele:
Login:
Heslo:
 
© 2012 Stavebniny RENO Rumburk, tel.: ..., email: info@stavebniny-reno.cz